ساعت کار کتابخانه

لازم به ذکر است  ساعت کار مخزن کتابخانه تا سوم شهریورماه 1401  از ساعت 7:00 الی 13:30 می باشد .