دفتر بهبود کیفیت

 

نام و نام خانوادگی :افروز وثوق نژاد

سمت : مسئول واحد بهبود کیفیت

تحصیلات : کارشناس پرستاریشرح وظایف دفتر بهبود کیفیت

تدوین برنامه استراتژیک باهمکاري مدیران میانی

همکاري باواحدهادرنوشتن برنامه عملیاتی

تدوین برنامه بهبودکیفیت فراگیربیمارستان

تدوین گزارش سالیانه ازنیازهاي آموزشی کارکنان

طراحی و پایش واجراي برنامه بهبودکیفیت وایمنی بیماربامشارکت مدیران

تدوین واجراي خط مشی هاي دستیابی به حقوق گیرندگان خدمت

برقراري تعامل مناسب و رعایت سلسله مراتب اداري

دریافت فرمهاي محصولات نامنطبق ازواحدها وبررسی آنها

نوشتن عدم انطباق دردفاترمخصوص وفرمهاي مربوطه

توزیع عدم انطباق ها وپیگیري نتایج آن

توزیع فرمهاي داده هاي شاخص ها به بخشها و پیگیري نتایج انها

تجزیه وتحلیل فرمهاي طرح ارتقاءکیفیت خدمات سرپایی وارسال آن به کمیته رهبري

تجزیه وتحلیل فرمهاي طرح تکریم ارباب رجوع و ارسال نتایج ان به کمیت هرهبري

تجزیه وتحلیل فرمهاي رضایت شخصی بیماران وارسال نتایج ان به کمیته رهبري