شماره تماس واحدها

شماره داخلی دانشکده علوم پزشکی اسفراین

058-31550000

در صورت داشتن داخلی مورد نظر بجای سه رقم آخر، داخلی مربوطه شماره گیری گردد.