ارتباط با ما

شماره تماس واحد آموزش بیمارستان

37226001-6  داخلی 383

شماره تماس داخلی دانشکده

31550000639