کتابخانه مرکز آموزشی و درمانی بیمارستان

کتابخانه بیمارستان مرکز آموزشی درمانی امام خمینی (ره) اسفراین