مسئول حوزه توسعه تحقیقات بالینی

مسئول واحد توسعه تحقیقات بالینی

جناب آقای علی عابدی


شرح وظایف واحد توسعه تحقیقات بالینی:

1- برنامه ریزی و همکاری با سایر مراکز پژوهشی دانشگاهی یا بین دانشگاهی

2-  پیگیری و برگزاری کارگاههای مورد نیاز اعضا هیات علمی و دانشجویان و کارکنان بالینی در حیطه های تحقیقات و فناوری

3- تهیه واجرای برنامه های عملیاتی زمان بندی شده بر اساس شرح وظایف و دستورالعملها

4- همکاری با سایر واحدهای بیمارستان

5-  شناسایی و تدوین و مستند سازی فرایند های کاری

 6- تلاش در جهت توسعه توانایی های فردی فراگیران، مربیان و اعضای هیئت علمی

7- ارائه مشاوره و  نظارت بر حسن اجرای مراحل مختلف طرح های پژوهشی

8- ارائه گزارش عملکرد پژوهشی بیمارستان ( شامل تعداد طرحها ، مقاالت ، کتب و...) در پایان هر فصل

9- نگارش و تنظیم و ارسال مکاتبات اداری مربوطه به امور پژوهشی

10-  تنظیم مستندات و پیگیری امور مربوط به اعتبار بخشی واحد