معرفی معاون

معرفی معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان امام خمینی (ره)

سرکار خانم اشرف صابر

کارشناسی ارشد مامایی

(رزومه)

تلفن : 05837226004- داخلی 315

ایمیل saber1369@yahoo.com