معرفی کتاب و فیلم

                      

 

   

 

معرفی فیلم

1-Get out(برو بیرون(

2- Split (شکاف )

3- Seven Psychopaths( هفت روانی )