برنامه های آموزشی

برنامه های آموزشی

1- برگزاری کلاس های مهارت زندگی

2- ارائه پمفلت های آموزشی

3-برپایی نمایشگاه

 کارگاه های آموزشی

1- کارگاه آموزشی ارتباط موثر

2- کارگاه آموزشی سلامت روان

3- کارگاه آموزشی مطالعه موثر

4- کارگاه آموزشی اضطراب امتحان

5- کارگاه آموزشی آسیب های اجتماعی