همتایاران سلامت روان

شرح وظایف همتایاران سلامت روان :

 -1برقراری رابطه حسنه با دانشجویان نیازمند به خدمات راهنمایی و مشاوره وارجاع آنها به اداراه مشاوره دانشکده

2- کمک به شناسایی دانشجویان در معرض آسیب و آسیب دیده و هدایت آنها به کارشناس مربوطه بنا به تشخیص اداره مشاوره

 -3پیگیری وضعیت دانشجویان ارجاعی به (اداره مشاوره و پیشرفت تحصیلی) یا اداره مشاوره دانشجویی پس از دریافت خدمات یاورانه

4- مشارکت نیمه حرفه ای در ارائه خدمات مشاوره در زمینه های هدایت و توانبخشی تحصیلی، آموزشی و شغلی

5- مشارکت در پایش وضعیت روانشناختی دانشجویان

6- مشارکت در تهیه، تدوین و توزیع جزوات اطلاع رسانی

7- مشارکت در برگزاری برنامه ها و کارگاههای آموزشی اداره مشاوره دانشجویی 

8- مشارکت در تشکیل گروههای پرورش تفکر خالق و ایده پردازی

9- مشارکت در فعالیت های مرتبط با توانبخشی دانشجویان

10- ارایه گزارش ماهانه به اداره مشاوره دانشجویی

11- همکاری و تعامل مستمر با اداره مشاوره دانشجویی

شرایط عضویت همتایاران سلامت روان:

- دانشجوی علاقمند به ارائه خدمات عمومی مشاوره ای باشد..

- دانشجو در زمان درخواست ، حداقل دو نیم سال تحصیلی را گذرانده و حداقل یک نیم سال تحصیلی از مدت تحصیل وی باقی مانده باشد

- نداشتن حکم قطعی انضباطی

- نداشتن اشتهار به سوئ رفتار اجتماعی به تایید اداره مشاوره دانشجویی

- تکمیل فرم عضویت و تعهد نامه رعایت ضوابط اخلاقی حیطه فعالیت