نحوه بازپرداخت وام های دانشجویی

بازپرداخت کلیه وام های دریافتی دانشجویان به بعد از فراغت از تحصیل موکول می شود . ( به استثنای وام ودیعه مسکن که در زمان فارغ التحصیلی بصورت یکجا به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز می گردد )

سررسید اولین قسط حداکثر شش ماه بعد از تاریخ تسویه حساب دانشجو خواهد بود.

دانش آموختگان مشمول خدمت نظام وظیفه می توانند با ارسال گواهی معتبر بعد از اتمام دوره آموزشی به صندوق رفاه و دریافت موافقت ، بارپرداخت بدهی خود را به بعد از اتمام خدمت مذکور موکول نمایند .

http//:students.srd.irدانشجویان پس از فارغ التحصیلی می توانند با مراجعه به سایت

وضعیت بدهی صندوق رفاه خود را مشاهده نموده و نسبت به پرداخت به موقع اقساط خود اقدام نموده تا مشمول جریمه دیرکرد نشوند.

جهت اخذ گواهی موقت ، نداشتن بدهی معوقه و جریمه الزامی است و نیازی به پرداخت کل بدهی نمی باشد.

جهت اخذ اصل مدرک تحصیلی (دانشنامه) ، پرداخت کل بدهی الزامی می باشد.

تسویه حساب وامورفارغ التحصیلی 

امور دانشجویی دانشکده می بایستی در زمان فارغ التحصیلی ، وضعیت آموزشی دانش آموختگان را در قالب فرم میزان بدهی به اداره رفاه اعلام نماید. پس از مراجعه دانشجویان به اداره رفاه، بدهی های این افراد با توجه به داشتن تعهد محضری تقسیط و وضعیت بدهی های قبلی در صورت ناپیوسته بودن مقاطع ( موکولی ، متعهد به بازپرداخت) مشخص می گردد.