وام های دانشجویی

1.وام تحصیلی

وام تحصیلی در هر نیمسال و بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد نیمسال اول هر سال تحصیلی طبق ضوابط صندوق رفاه دانشجویان ۴ ماه و ۱۵ روز و نیمسال دوم هر سال تحصیلی ۵ ماه و ۱۵ روز محاسبه می گردد.

2.وام ضروری

وام ضروري به دانشجويان دوره هاي روزانه كه با مشكل مالي روبرو مي شوند پس از گذشت يكسال از شروع تحصيل و یک نوبت در طول تحصيل پرداخت مي شود.

3.وام ودیعه مسکن

اين وام به دانشجويان متاهل دوره روزانه که درمحل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه رسمی ارائه نمایند، فقط برای یک بار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد.

4.وام مسکن

وام مسکن صرفا ٌ به دانشجویانی که درمحل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه دانشجویی سکونت نداشته باشند و درصورت ارائه اجاره نامه رسمی (  دارای کد رهگیری ) با رعایت ساير ضوابط پرداخت مي گردد.

پرداخت وام تحصیلی و مسکن به دانشجویان دارای مشاغل رسمی ، پایدار ، بورسیه و یا دریافت کنندگان کمک هزینه تحصيلي از محل ديگر ممنوع مي باشد . پرداخت ساير وامها با رعايت ضوابط مربوطه بلامانع است.

سوالات متداول

1.درخواست وام به چه صورت می باشد:

درخواست وام از طریق درخواست در پرتال صندوق رفاه امکان پذیر می باشد.

2.مراحل ثبت نام برای وام به چه صورت است؟

الف.ورود به پرتال صندوق رفاه دانشجویی ومراجعه به بخش پرونده دانشجو و کنترل مشخصات سجلی و تحصیلی و چنانچه مغایرتی وجود دارد از طریق سیستم پیام برای کارشناس اعلام تا رسیدگی شود.

ب.اصل سند تعهد محضری که با یک ضامن رسمی یا پیمانی یا بازنشسته دولت تنظیم کرده باشند باید تحویل امور دانشجويي دانشکده بدهند.

ج .تحویل شماره حساب بانک تجارت شعبه مرکزی اسفراین به امور دانشجویی

د. تحویل کپي سند ازدواج به امور دانشجویی برای دانشجویان متاهل

3..دانشجویانی که که از خوابگاه استفاده می کنند می توانند از وام ودیعه مسکن استفاده نمایند؟

خیر

4. چند نوع وام از طرف صندوق رفاه به دانشجویان تعلق می گیرد؟

1.وام تحصیلی

2.وام ضروری

3.وام ودیعه مسکن

5. شرایط وام تحصیلی به چه صورت می باشد؟

وام تحصیلی در هر نیمسال و بر اساس ضوابط صندوق رفاه دانشجویان پرداخت می گردد. 

6. شرایط وام ضروری به چه صورت می باشد؟

وام ضروري به دانشجويان دوره هاي روزانه كه با مشكل مالي روبرو مي شوند پس از گذشت يكسال از شروع تحصيل و یک نوبت در طول تحصيل پرداخت مي شود.

7. شرایط وام ودیعه مسکن به چه صورت می باشد؟

اين وام به دانشجويان متاهل دوره روزانه که درمحل سکونت خانواده نبوده و یا در خوابگاه های دانشجویی سکونت نداشته باشند و اجاره نامه رسمی ارائه نمایند، فقط برای یک بار در هر مقطع تحصیلی پرداخت می گردد.

8 . نحوه بازپرداخت بدهی وام به چه صورت است؟

بازپرداخت کلیه وام های دریافتی دانشجویان به بعد از فراغت از تحصیل موکول می شود( به استثنای وام ودیعه مسکن که در زمان فارغ التحصیلی بصورت یکجا به حساب صندوق رفاه دانشجویان واریز می گردد ).

 سررسید اولین قسط حداکثر شش ماه بعد از تاریخ تسویه حساب دانشجو خواهد بود.

9. نحوه بازپرداخت بدهی وام توسط دانش آموختگان مشمول خدمت وظیفه به چه صورت می باشد؟

دانش آموختگان مشمول خدمت نظام وظیفه می توانند با ارسال گواهی معتبر بعد از اتمام دوره آموزشی به صندوق رفاه و دریافت موافقت ، بارپرداخت بدهی خود را به بعد از اتمام خدمت مذکور موکول نمایند .