معرفی کارشناس

نام و نام خانوادگی:

سعید الهامی

مدرک تحصیلی: 

 

شماره تماس:

05831550633

وظایف کارشناس اداره خوابگا ه ها:

 • تامین خوابگاه برای دانشجویان غیر بومی.
 • تجهیز و تامین وسایل رفاهی.
 • تهیه وتنظیم مقررات خوابگاه و نظارت بر اجرای آن.
 • *تهیه و تنظیم لیست ساکنین خوابگاه.
 • ثبت نام دانشجویان متقاضی خوابگاه و صدور برگه ورود به خوابگاه.
 •  برآورد خسارت و تسویه حساب خروج از خوابگاه.
 • محاسبه و اعلام هزینه خوابگاه ها جهت واریز به حساب دانشگاه.
 •  حفظ و حراست از اموال دولتی.
 • نظارت کمی و کیفی امور جاری خوابگاهها ائم از خدمات ،تاسیسات و پرسنل تحت پوشش و.....
 •  پیش بینی به موقع و انجام نیازهای خدماتی تاسیساتی وتعمیراتی و...
 • نظر خواهی از دانشجویان در زمینه نیاز سنجی خدمات ضروری و کیفیت خدمات موجود و رضایت سنجی آنان. 

 

شرح وظایف سرپرستان

 1.  تحویل به موقع شیفت در ساعات مقرر و گرفتن شرح حال
 2. نظارت دقیق حضورغیاب دانشجویان
 3. نظارت برحسن عملکرد تاسیسات و خدمات در خوابگاه
 4. حفظ نظم و انضباط در محیط خوابگاه
 5. بررسی وضعیت اتاق ها و خسارت دانشجویان
 6. بررسی فرم اقامت منزل
 7. برطرف نمودن موارد و مشکلات واحدهای دانشجویان
 8. گزارش کارهای اجرایی و ارجاع آن
 9. انجام امور محوله از طرف مسئول مافوق
 10. بازدید عمومی و روزانه از طبقات خوابگاه

**نکته باید به آن توجه داشت این است که خوابگاه به دانشجویان غیر بومی تعلق می گیرد هنگام ثبت نام ضمن مراجعه به محل ثبت نام امور دانشجویی و فرهنگی ،تکمیل فرم های در خواست خوابگاه مجوز سکونت در خوابگاه را دریافت نموده و هنگام مراجعه به خوابگاه در اتاق مورد نظر اسکان می یابید .