امور رفاهی

معرفی اداره رفاه

اداره رفاه و تعاون دانشجویان یکی از ادرات زیر مجموعه مدیریت امور دانشجویی دانشگاه  می باشد که وظیفه برنامه ریزی وام ها و امکانات رفاهی تخصیص داده شده از طرف صندوق رفاه بعهده دارد . این اداره با هماهنگی امور دانشجویی دانشکده ها نسبت به ثبت نام . بررسی و ارسال درخواستهای تایید شده به صندوق رفاه دغدغه های مالی دانشجویان را برطرف می نماید.وام های صندوق رفاه به دانشجویان متقاضی، مشروط به دارا بودن صلاحیت اخلاقی ورعایت شئون دانشجویی،دارا بودن اولویت نیاز مالی، سپردن تعهد محضری قابل پرداخت می باشد.

اهم وظایف و فعالیت های اداره رفاه به شرح ذیل می باشد:

  • انجام امور رفاهی مربوط به ثبت نام دانشجویان جدیدالورود وثبت مشخصات سجلی وتصویری مربوط در سامانه صندوق رفاه

  • انجام امور مربوط به تعهد محضری دانشگاه وثبت اطلاعات مربوطه در سیستم جامع اتوماسیون

  • اطلاع رسانی جهت ثبت درخواست وامهای دانشگاه در هرترم ازطرق پرتال دانشجویی

  • ثبت نام وتهیه وتنظیم لیست وامهای تحصیلی وضروری  در هر نیمسال تحصیلی

  • تنظیم قرداد بیمه حوادث دانشجویی جهت استفاده دانشجویان از بیمه حوادث در طول تحصیل

  • پاسخگویی به استعلام وضعیت بدهی دانش آموختگان سنوات قبل

  • صدور تسویه حساب دانش آموختگان

  • اعلام فرم میزان بدهی دانش آموختگان به صندوق رفاه دانشجویان