اداره تغذیه

معرفی اداراه تغذیه

اداره تغذیه یکی از ادارات تابع مدیریت اموردانشجویی می باشد. این اداره وظیفه تهیه،طبخ وتوزیع غذای موردنیاز دانشجویان رابه عهده دارد،که دراین راستا علیرغم محدودبودن منابع وامکانات موجود با ایجاد کنترل های لازم درهنگام تهیه مواداولیه، حداکثر سعی وتلاش خودرا درانجام کلیه امور محوله از جمله دقت لازم برتمام مراحل تهیه و نگهداری مناسب مواد غذایی طبق شرایط وموازین بهداشتی ونیز ایجاد نظارت های لازم درهنگام طبخ وتوزیع غذا بعمل آورده وسعی برارائه خدمت به بهترین شکل وکیفیت مطلوب دارد.

اهم وظایف اداره تغذیه به شرح ذيل مي باشد :

  •  نظارت بر فرآیند طبخ و توزیع غذا

  • کنترل بهداشتی فرآیند طبخ و توزیع غذا

  • کنترل کیفیت و سلامت مواد اولیه ورودی و نظارت بر نگهداری مواد غذایی در سردخانه ها و انبارها

  • کنترل آمار توزیع غذا و نظارت بر اتوماسیون تغذیه

  • رسیدگی به شکایات و انتقادات دانشجویان در خصوص کیفیت و کمیت غذا و نحوه ارایه خدمات

  • تنظيم صورت وضعيت ماهانه غذا

  • انجام نظر سنجی غذای دانشجویی

  • نظارت بر تهیه و ارائه کارت بهداشتی پرسنل در امر تهیه و طبخ غذا

  • نظارت بر امر بهداشت محیط های طبخ و توزیع غذا