اهداف و رسالت مدیر امور دانشجویی و فرهنگی

مدیریت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه یکی از محوری ترین مدیریت های دانشکده است که ارتباط مستقیم با دانشجویان داشته و فراهم کننده امکانات رفاهی و فرهنگی دانشجویان می باشد.
از جمله وظایف این مدیریت اداره کلیه امور دانشجویی دانشکده ( خوابگاه، تغذیه،رفاهی ، تربیت بدنی ، مشاوره، تدارکات ، امور عمومی ، ایاب و ذهاب و غیره ،مطالعه و اتخاذ تصمیم درباره مسائل و مشکلات دانشجویی، نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه های دانشجویی ،تدوین و پیشنهاد اصول مشاوره دانشجویی ،برنامه ریزی امور فوق برنامه دانشجویی ، نظارت بر فعالیتهای فرهنگی دانشکده ، برنامه ریزی برای گسترس وتعمیق ارزشها ی اسلامی و انقلابی در همه سطوح دانشکده ، . . .