جستجوی پیشرفته در بانکهای اطلاعاتی

کارگاه دو روزه جستجوی پیشرفته در بانکهای اطلاعاتی

مدرسین : جناب آقای دکتر شمس آبادی و سرکار خانمها مهندس صفری و محمدپور

تاریخ برگزاری : 98/07/09   لغایت 98/07/10

برنامه کارگاه 

اسامی شرکت کنندگان

محتوای آموزشی :

 Science direct 

web of science

scopus

nopa