دفتر امور حقوقی

دفتر امور حقوقی 

امروزه روابط انسانها با یکدیگر در عرصه اجتماع  محدود به موضوعات خاصی نمیشود و زمینه های مختلف اجتماعی ،اقتصادی، سیاسی و  فرهنگی را دربرمیگیرد. گستردگی این روابط و تاثیر گذاری این عرصه ها بر یکدیگر؛ انسان و جامعه امروزی را نیازمند تدوین برنامه ای جامع میکند که زمینه را برای ایجاد و تحقق نظم و عدالت و پیشرفت فراهم کند. انچه این مهم را امکان پذیر میسازد علم حقوق است  که در چهارچوب وضع قوانین انرا تحقق میبخشد. .بنابراین درمیابیم علم حقوق در تمام جوانب زندگی امروزه تاثیرگذار است و نمیتوان از قلمروی حاکمیت ان خارج شد واین امر جامعه را اعم از افراد وسازمان ها نیازمند اشنایی و مطالعه و پژوهش در این زمینه میکند . واحد حقوقی دانشکده علوم پزشکی اسفراین نیز با هدف ارتقا و بهبود وضعیت حقوقی موجود در این دانشکده از طریق مطالعه خلاهای قانونی و ارایه راه کارهای مناسب برگرفته از قوانین موجود گام برداشته و در تلاش است با ایجاد مجموعه ای جامع از قوانین مرتبط به اهداف خود دست یابد  ،امید است با همکاری و همراهی کلیه مدیران و مسولین محترم  این مهم تحقق یابد و گامی در جهت اعتلاو بهبود دانشکده برداریم .