رئیس دانشکده

دکتر اسحق ایلدرآبادی

 

رئیس دانشکده علوم پزشکی اسفراین

دکترای رشته پرستاری؛عضو هیئت علمی دانشکده

متولد : 1348

سوابق اجرایی:

- مدیر مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی به مدت 3 سال

- معاون آموزشی ، تحقیقات و فرهنگی دانشجویی دانشکده علوم پزشکی اسفراین به مدت 3 سال و نیم

 

کارنامه سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی

سوابق جناب آقای دکتر ایلدرآبادی