معرفی کارشناس

کارشناس آموزش بیمارستان

خانم اعظم مختاری


شرح وظایف کارشناس آموزش

1.      کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از معاونت آموزشی

2.      اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها و مصوبات مربوطه

3.      تقسیم فعالیت ها بین کارکنان تحت نظارت و راهنمایی آن ها

4.      بررسی نامه های وارده از معاونت آموزشی و پیگیری آن ها

5.      تهیه پیش نویس نامه ها و بخشنامه های لازم

6.      نظارت در توزیع نامه ها، بخشنامه ها و یا برنامه های آموزشی

7.      بررسی و نظارت در تنظیم برنامه دروس دانشجویان باهمکاری سرپرستان گروه های آموزشی بیمارستان و سایر واحدهای ذیربط

8.      بررسی و نظارت در تنظیم جلسات آموزشی بیمارستان و گروه های آموزشی و تهیه صورتجلسات

9.      اجرای موارد مطرح شده در جلسات

10.  بررسی و نظارت بر برنامه ریزی کلاس های تئوری دانشجویان و اطلاع به اساتید

11.  پاسخ به پیشنهادات و انتقادات و دیگر درخواست های آموزشی، رفاهی، تحصیلی و …

12.  نظارت بر برنامه های سالن کنفرانس و کلاس های درس

13.  انجام کلیه امور مربوط به برگزاری ژورنال کلاب ها، کنفرانس های علمی و آموزشی بیمارستان و صدور گواهی سخنرانی

14.  گزارش فعالیت های آموزشی گروه های مختلف آموزشی بیمارستان به معاونت آموزشی

15.  امور هیات علمی شامل تشکیل پرونده حضور و غیاب و بررسی ساعات کارکرد اعضای هیات علمی

16.  انجام سایر اموری که در حدود وظایف اداری از طرف سرپرست مربوطه ارجاع می گردد

17.  تشکیل کارنامه و ارسال نمرات فراگیران (کارآموزان و کارورزان) به دانشکده

18.  معرفی فراگیران به طور هفتگی یا ماهانه به اساتید

19.  نظارت کنترل حضور و غیاب فراگیران و اعلام غیبت ها به دانشکده

20.  انجام امور اداری، گواهی کار، گواهی حقوق و مرخصی و …جهت دانشجویان

21.  همکاری و هماهنگی لازم با گروه های آموزشی دانشکده

22.  راهنمایی و پاسخگویی به سؤالات فراگیران

23.  دریافت انتقادات، پیشنهادات و کلیه درخواست های آموزشی و پیگیری موارد آن ها

24.  برنامه ریزی ژورنال کلاب ها و کنفرانس های ماهانه و اطلاع به اساتید