معرفی معاون

معاون آموزشی و پژوهشی

دکتر باقر مرادی

دکترای تخصصی باکتری شناسی پزشکی

تلفن:05837226004- داخلی 315


رزومه

ایمیل:moradib901@gmail.com