معاونت آموزشی دانشکده

جناب آقای دکتر باقر مرادی

(رزومه معاونت آموزشی تحقیقات و دانشجویی فرهنگی)

شماره تماس دفتر معاونت آموزشی: 37238757-058