مدیر گروه

جناب آقای سید جواد حسینی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

سوابق تحصیلی

کارشناسی پرستاری؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد (90-1386)

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 1393-1390)

راههای ارتباطی با مسئول برنامه ریزی درس

تلفن: 05831550602

ایمیل: s.j.hoseini2016@gmail.com