اعضای هیات علمی

مدیر گروه بهداشت عمومی

دکتر احمد صادقی

 دکترای مدیریت بهداشت و درمان و عضو هیئت علمی

 

سوابق تحصیلی:

کاردانی بهداشت عمومی؛ دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (83-1381)

کارشناسی بهداشت عمومی؛ دانشگاه علوم پزشکی تهران (85-1383)

کارشناسی ارشد مدیریت بهداشت و درمان ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 88-1386)

دکترای تخصصی مدیریت بهداشت و درمان؛ دانشگاه علوم پزشکی شیراز (95-1391)

 

راههای ارتباطی با مدیر گروه

تلفن: 05831550618

ایمیل: ahmadsadeghi1363@gmail.com

 

 

خانم دکتر راضیه پیروزه

استاد آموزش بهداشت

رزومه

 

آقای دکتر حمیدرضا شرکاء

استاد اپیدمیولوژی

عکس

رزومه