اعضای هیات علمی

جناب آقای محمود مرحمتی

آخرین مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

مدیریت آموزش و تحقیقات دانشکده

تلفن تماس : 05831550623

آدرس:آدرس:خراسان شمالی،اسفراین،خیابان امام رضا (ع)

معاونت آموزش، تحقیقات و دانشجویی فرهنگی

—————

جناب آقای سید جواد حسینی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

سوابق تحصیلی

کارشناسی پرستاری؛ دانشگاه علوم پزشکی مشهد (90-1386)

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ؛ دانشگاه علوم پزشکی ایران ( 1393-1390)

راههای ارتباطی با مسئول برنامه ریزی درس

تلفن: 05831550602

ایمیل: s.j.hoseini2016@gmail.com

—————

جناب آقای علی عابدی

کارشناس ارشد پرستاری داخلی-جراحی

 تلفن تماس : 09382950349

ایمیل : Abedia1371@gmail.com

—————

سرکارخانم زهرا پشت چمن

کارشناسی ارشد ویژه پرستاری

تلفن تماس : 09105100795