فوریت های پزشکی

 

جناب آقای علی عابدی

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری

سوابق تحصیلی

کارشناسی پرستاری؛ 

کارشناسی ارشد آموزش پرستاری ؛ 

راههای ارتباطی با مسئول برنامه ریزی درس

تلفن: 05831550634

ایمیل: