بخش تلفن
ریاست (3) 724-1405
رئیس دفتر (3) 724-1403
روابط عمومی (3) 724-1402
حراست (3) 724-1404
بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات (3) 724-1401
تلفن خانه (3) 722-3506
(3) 722-2445
معاونت درمان (3) 724-1702
معاونت بهداشتی (3) 722-3508
معاونت آموزشی (3) 722-8757
معاونت توسعه (3) 722-2447
مدیریت غذا و دارو (3) 722-5004
آزمایشگاه (3) 723-1863
بیمارستان امام خیمینی (ره) (3) 722-6005

 

شماره های داخلی دانشکده(سامانه 118)