خدمات

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت(16041021000)

تشکیل پرونده الکترونیک سلامت

16041021000 شناسنامه اطلاع رسانی

سرویس های کدگذاری سلامت(16061022000)

ارتقاء آگاهی و آموزش الکترونیکی در حوزه سلامت(18081015000)