حوزه/معاونت سمت متصدی شماره داخلی شماره برون سازمانی
حوزه ریاست رئیس دانشکده آقای دکتر ایلدر آبادی 311
حوزه ریاست دبیرخانه آقای امین سبحانی 312
حوزه ریاست رئیس دفتر رئیس دانشکده آقای طالبی 313
حوزه ریاست روابط عمومی خانم نیکزاد 314
حوزه ریاست روابط عمومی آقای ملایی 315
حوزه ریاست کارشناسان حراست خانم حیدری- خانم رستمی 316
حوزه ریاست دبیرخانه هیأت امناء آقای دکتر سارمی 317
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس علی آقایی 201
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس مصطفی کمایستانی 202
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس حامد قربانزاده 203
حوزه ریاست بازرسی آقای مجتبی ثابتی 216
حوزه ریاست اداره آمار و فناوری اطلاعات خانم مهندس مریم الهوردی 204
معاونت توسعه اداره امور پشتیبانی آقای آبرون 213
معاونت توسعه امور قراردادها خانم رعنایی 217
معاونت توسعه امور رفاه و ورزش آقای گواهی 218
معاونت توسعه مالی (کارپردازی ) علی غلامی نژاد 209
معاونت توسعه مالی آقای آقایی 327
معاونت توسعه مالی (حقوق) خانم دهقان- خانم رمضانی 206
معاونت توسعه امین اموال آقای بجنوردی 210
معاونت توسعه مسئول رسیدگی به اسناد خانم عبدی 211
معاونت توسعه مدیر امور مالی آقای مصطفی قربانی 205
معاونت توسعه دبیرخانه معاونت توسعه 214
معاونت توسعه سوپروایزر سامانه حضور و غیاب آقای اکرمی 212
معاونت توسعه معاونت توسعه دکتر حقانی 215
معاونت توسعه اداره منابع انسانی خانم مهندس اعظم سعید 227
معاونت توسعه اداره منابع انسانی آقای مهدی توحیدی 224
معاونت توسعه اداره منابع انسانی آقای مسعود اکرمی 225
معاونت توسعه اداره منابع انسانی خانم جهانی 226
معاونت توسعه اداره منابع انسانی خانم طیبی 228
معاونت توسعه انبار مرکزی آقای قهرمانلو 231
معاونت توسعه مالی- حسابداری آقای عیدی-خانم رضایی 207
معاونت توسعه حسابداری آقای غلامرضا رامشینی 230
معاونت توسعه اداره بودجه آقای عزیزی 208
معاونت توسعه امور حقوقی خانم اسدی 219
معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی آقای مهندس صفا منصوری 229
معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی آقای رجبی 221
معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی آقای سپهری پور 222
معاونت توسعه اداره منابع فیزیکی و طرحهای عمرانی آقای مهندس امانی 223
معاونت توسعه کارپردازی آقای حسین حیدری 220
معاونت توسعه امور نقلیه آقای علیرضا خوش وحید 234
معاونت توسعه نگهبانی آقای امامی 232
معاونت بهداشتی آزمایشگاه خانم تشریفی 286
معاونت بهداشتی آزمایشگاه آقای غلامی 287
معاونت بهداشتی آزمایشگاه خانم شیرزاد 288
معاونت بهداشتی هاری آقای رستمی 237
معاونت بهداشتی هاری آقای سیدیان 238
معاونت بهداشتی بیماریها آقای کشوری 240
معاونت بهداشتی پزشک اپیدمیولوژی آقای دکتر دولت آباد 243
معاونت بهداشتی بیماریهای غیرواگیر خانم سلطانی 239
معاونت بهداشتی راهبر سامانه سیب آقای مهندس مهدی رمضان پور 247
معاونت بهداشتی اداره آمار و فناوری اطلاعات آقای مهندس امین کاظمی 260
معاونت بهداشتی کارپردازی آقای زراعتکار 244
معاونت بهداشتی امورعمومی آقای محمدپور 245
معاونت بهداشتی تایپ و تکثیر آقای آرمیون 248
معاونت بهداشتی کاربر وزارت خانم بشارتی 250
معاونت بهداشتی مدیر گروه سلامت جمعیت خانواده و مدارس آقای ملازاده 251
معاونت بهداشتی بهداشت مدارس جوانان و نوجوانان خانم رگبار 256
معاونت بهداشتی بهداشت مدارس جوانان و نوجوانان خانم راه چمنی 257
معاونت بهداشتی کارشناس سلامت مادران و نوزادان خانم اخوان 253
معاونت بهداشتی کارشناس میانسالان و باروری سالم خانم اسدپور 255
معاونت بهداشتی کارشناس میانسالان و باروری سالم خانم علیمحمدی 252
معاونت بهداشتی کارشناس سلامت کودکان خانم ذبیحی 254
معاونت بهداشتی مدیر گروه بهداشت محیط آقای سعید بخشنده 261
معاونت بهداشتی بهداشت محیط آقای سلیمان سلیمانی 262
معاونت بهداشتی بهداشت محیط آقای هادی آقایی 263
معاونت بهداشتی بهداشت محیط محمددولتی 264
معاونت بهداشتی بهداشت حرفه ای خانم پهلوان 265
معاونت بهداشتی هماهنگی آقای حسن ابراهیمی 277
معاونت بهداشتی آموزش سلامت آقای محمد حسن امینی 267
معاونت بهداشتی آموزش سلامت آقای مهندس مصطفی کمایستانی 266
معاونت بهداشتی پیشگیری از اعتیاد آقای رازی 269
معاونت بهداشتی آمار آقای باقری 278
معاونت بهداشتی دهان و دندان آقای دکتر ولی اله جعفری 274
معاونت بهداشتی دهان و دندان خانم شکفته 275
معاونت بهداشتی معاون اجرایی آقای کریمی 282
معاونت بهداشتی دبیرخانه آقای محمد سپاهی 284
معاونت بهداشتی معاونت بهداشتی آقای دکتر نیک پرست 283
معاونت بهداشتی گروه گسترش شبکه آقای زارعی 281
معاونت بهداشتی انباردار تجهیزات پزشکی آقای شجیعی 289
معاونت بهداشتی حسابداری آقای خوش وحید 271
معاونت بهداشتی حسابداری آقای نعمتی 273
معاونت بهداشتی حسابداری آقای مهرابی 272
معاونت بهداشتی آموزشگاه بهورزی خانم پورمحمد 280
معاونت بهداشتی خانم رضایی 279
معاونت بهداشتی روابط عمومی معاونت بهداشتی خانم حسینی 249
معاونت درمان معاونت درمان آقای دکتر توحیدی 293
معاونت درمان دبیرخانه خانم اسدی 292
معاونت درمان رئیس نظارت بر درمان خانم فرزانه 305
معاونت درمان تجهیزات پزشکی خانم کمالی 306
معاونت درمان اداره صدور پروانه ها خانم رسولی 294
معاونت درمان رسیدگی به شکایات خانم شکسته بند 295
معاونت درمان اداره پرستاری خانم کاظمی 310
معاونت درمان مامایی خانم نیکدان 308
معاونت درمان بیماری خاص خانم غلامپور 325
معاونت درمان MCMc 326
معاونت درمان اداره حوادث و فوریتهای پزشکی خانم ذبیحی 309
معاونت درمان اداره حوادث و فوریتهای پزشکی سید حمید مجتبی 290
معاونت درمان اداره حوادث و فوریتهای پزشکی آقای امین کشوری 291
معاونت غذا و دارو دبیرخانه غذا و دارو خانم طبسی 323
معاونت غذا و دارو دبیرخانه غذا و دارو آقای دکتر صفری 321
معاونت غذا و دارو داروهای مخدر افسانه ایرانی 322
معاونت غذا و دارو اداره نظارت بر مواد غذایی مهندس محمد قره قاشلو 318
معاونت غذا و دارو اداره طبیعی ، سنتی و مکمل مهندس علیرضا محمدپور 319
معاونت غذا و دارو اداره نظارت بر مواد غذایی غلامرضا نهاردانی 320
معاونت غذا و دارو اداره نظارت بر مواد غذایی خانم شاکری 324
مرکز جوشقان کاردان مرکز جوشقان سرکارخانم رجبی 351
مرکز جوشقان پذیرش مرکز جوشقان سرکارخانم رمضانی 352
مرکز جوشقان پزشک مرکز جوشقان سرکارخانم دکتر 353
مرکز جوشقان دندانپزشک مرکز جوشقان سرکارخانم دکتر جعفری 354
مرکز جوشقان بهداشت محیط مرکز جوشقان آقای مهندس رمضان چوپانی 355
مرکز جوشقان مامایی مرکز جوشقان سرکارخانم قلی پور 356
معاونت بهداشتی خانه بهداشت سینان سرکارخانم کاظم پور 357
معاونت بهداشتی خانه بهداشت کوشکی سرکارخانم کمالی 358
معاونت بهداشتی خانه بهداشت جوشقان سرکارخانم ناظری 359
معاونت بهداشتی خانه بهداشت فیروزآباد آقای احمد منوچهر 360
معاونت بهداشتی خانه بهداشت خیرآباد سرکارخانم کریمی 361
معاونت بهداشتی خانه بهداشت چهل حصار سرکارخانم یعقوبی 362
مرکز ملک افضلی کاردان مرکز دکترملک‌افضلی آقای مهندس عیسی علیزاده توئی 366
مرکز ملک افضلی بهداشت محیط مرکز دکترملک‌افضلی آقای مهندس محمد مهدی پور 367
مرکز ملک افضلی بهداشت روان مرکز دکترملک‌افضلی سرکارخانم لعل عوض پور 368
مرکز ملک افضلی بهداشت تغذیه مرکز دکترملک‌افضلی سرکارخانم بدری 369
مرکز ملک افضلی پزشک 1 مرکز دکترملک‌افضلی سرکارخانم دکتر کمیزی 370
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت نیلوفر سرکارخانم کاوه 372
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت نیلوفر سرکارخانم رمضانی 373
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت نیلوفر سرکارخانم نجفیان 374
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت نیلوفر سرکارخانم امان زاده 375
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت ساریگل سرکارخانم قزل قارشی 376
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت ساریگل سرکارخانم رستمی 377
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت ساریگل سرکارخانم کوثری پور 378
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت ساریگل سرکارخانم براتی 379
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت لاله سرکارخانم اکبری 380
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت لاله سرکارخانم کیقبادی 381
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت لاله سرکارخانم حسین زاده 382
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت لاله سرکارخانم 383
معاونت بهداشتی مرکز دهنه اجاق سرکارخانم ناصرالساداتی 386
مرکز دهنه اجاق مامایی مرکز دهنه اجاق سرکارخانم شیرزاد 387
مرکز دهنه اجاق پزشک مرکز دهنه اجاق سرکارخانم دکتر 388
مرکز دهنه اجاق پذیرش مرکز دهنه اجاق آقای مصطفی ربانی 389
مرکز دهنه اجاق دندانپزشک مرکز دهنه اجاق سرکارخانم دکتر تقی زاده 390
مرکز دهنه اجاق بهداشت روان مرکز دهنه اجاق آقای حیدر رجایی 391
مرکز دهنه اجاق بهداشت محیط مرکز دهنه اجاق آقای مهندس حمید صفری 392
معاونت بهداشتی خانه بهداشت جهان آقای ایمان صفرنیا 393
معاونت بهداشتی خانه بهداشت دستجرد سرکارخانم اسدی 394
معاونت بهداشتی خانه بهداشت اردین سرکارخانم 395
معاونت بهداشتی خانه بهداشت دهنه اجاق سر کار خانم زینل پور 396
معاونت بهداشتی خانه بهداشت حصاری آقای احمد منوچهر 397
مرکز زرق آباد کاردان امین سبحانی 405
مرکز زرق آباد ماما نسرین جلیلی 406
مرکز زرق آباد پزشک ویدا کاهانی 407
مرکز زرق آباد پذیرش علی اصغر قاسم نژاد 408
مرکز شماره 2 مراقب ناظر زهرا قربانی فرد 421
مرکز شماره 2 پزشک اسدالله اکرامی فر 422
مرکز شماره 2 پزشک مسئول نسرین حیدری 423
درمانگاه تخصصی واحد داخلی-قلب-نورولوژی-بیهوشی منشی 3724-2116
درمانگاه تخصصی واحد زنان و اطفال منشی 3724-2117
درمانگاه تخصصی واحد چشم و گوش وحلق منشی 3724-2115
درمانگاه تخصصی واحد اورولوژی-روانپزشکی-جراح منشی 3724-2450
درمانگاه تخصصی واحد نگهبانی درمانگاه نگهبان 3724-2452
درمانگاه تخصصی پذیرش آقای نامور- خانم امیری 3724-2451
معاونت آموزشی مسئول واحد it آقای مهندس خالق جعفرنژاد 600
معاونت آموزشی مسئول کتابخانه دانشکده خانم مرضیه محمدپور 601
معاونت آموزشی هیات علمی آقای سید جواد حسینی 602
معاونت آموزشی ریاست دکتر علی اصغر نشاط 604
معاونت آموزشی دبیرخانه خانم محدثه مرادیان 604
معاونت آموزشی واحد آموزش خانم سمیه دلرحمی 605
معاونت آموزشی کارشناس پژوهش خانم فاطمه نوروزی 606
معاونت آموزشی دبیر شورای انضباطی آقای نصرالله یزدی 607
معاونت آموزشی کارپرداز آقای ابراهیم حسینی 608
معاونت آموزشی کارشناس فرهنگی آقای مهدی هادی 609
معاونت آموزشی انبار آقای ابراهیم جهانیان 610
معاونت آموزشی حسابدار آقای سجاد عظیمی 611
معاونت آموزشی خانم محترم پور حسین 613
معاونت آموزشی کارشناس فرهنگی خانم سارا عابدی کوشکی 614
معاونت آموزشی مدیر دانشجویی فرهنگی دکترحشمت ا... قهرمانلو 615
معاونت آموزشی هیات علمی خانم اکرم ژیانی فرد 616
معاونت آموزشی هیات علمی دکتر احمد صادقی 618
معاونت آموزشی هیات علمی آقای اسماعیل شجاع 619
معاونت آموزشی هیات علمی آقای علی چوپانی 620
معاونت آموزشی هیات علمی دکتر باقر مرادی 621
معاونت آموزشی هیات علمی آقای دکترعبدالمجید قلیزاده 622
معاونت آموزشی مدیر آموزش آقای علی اصغر فیروزیان 623
معاونت آموزشی هیات علمی آقای دکتر مجید کیان مهر 624
معاونت آموزشی هیات علمی خانم محبوبه فیروز 625
معاونت آموزشی کار شناس آمار و علم سنجی خانم فرشته عیدی 627
معاونت آموزشی کارشناس تربیت بدنی خانم حاتمی 629
معاونت آموزشی هیات علمی دکتر حسین روحانی 630
معاونت آموزشی مسئول سایت آقای محسن ادیبی 631
معاونت آموزشی واحد آموزش خانم محدثه پور قنبرزاده 632
معاونت آموزشی کارشناس فرهنگی خانم عاقلی 633
معاونت آموزشی تاسیسات تاسیسات دانشکده 635
معاونت بهداشتی خانه بهداشت آجقان سرکار خانم قربانی 401
معاونت بهداشتی خانه بهداشت زرق آباد آقای سامی - سرکار خانم حدادی 402
معاونت بهداشتی خانه بهداشت مهرآباد سرکار خانم قاسمی 403
معاونت بهداشتی خانه بهداشت ادکان سرکار خانم مسعودی 404
مرکز زرق آباد دندان پزشک سرکار خانم دکتر جعفری 409
مرکز زرق آباد بهداشت محیط آقای مهندس حسین ایزدی پور 410
معاونت بهداشتی خانه بهداشت کلاته رضا آقای شیخ امیرلو - سرکار خانم طاهری 413
معاونت بهداشتی خانه بهداشت گورپان سرکار خانم قهرمانلو 414
مرکز سارمران کاردان منطقه آقای احسان روئین فردی 416
مرکز سارمران ماما سرکار خانم برزویی 417
مرکز سارمران پزشک 1 سرکار خانم دکتر موسویان 418
مرکز سارمران پزشک 2 سرکار خانم دکتر شمسایی 419
مرکز سارمران دندانپزشکی سرکار خانم دکتر بختیاری 420
مرکز سارمران بهداشت محیط آقای مهندس روئین فردی 421
مرکز سارمران پذیرش آقای حیدر حسین زاده 422
مرکز سارمران آزمایشگاه سرکار خانم سارمی 423
معاونت بهداشتی خانه بهداشت سارمران سرکار خانم شریفیان 424
معاونت بهداشتی خانه بهداشت چهاربرج سرکار خانم دهقانی 425
معاونت بهداشتی خانه بهداشت باغی سرکار خانم رمضانی 426
معاونت بهداشتی خانه بهداشت ایرج سرکار خانم نعمتی 438
معاونت بهداشتی خانه بهداشت فریمان سرکار خانم فتحی 439
معاونت بهداشتی خانه بهداشت کسرق آقای قادری 440
معاونت بهداشتی خانه بهداشت خوشین سرکار خانم ناصرالساداتی 441
معاونت بهداشتی خانه بهداشت کلات آقای ابراهیم نوری 442
معاونت بهداشتی خانه بهداشت توی سرکار خانم علیزاده 453
معاونت بهداشتی خانه بهداشت اسکندرآباد آقای حامد امامی 454
مرکز بام کاردان منطقه سرکار خانم رضازاده 456
مرکز بام ماما سرکار خانم سنگ سفیدی 457
مرکز بام بهداشت روان آقای حیدر رجایی 458
مرکز بام بهداشت محیط آقای مهندس حمید صفری 459
مرکز بام پزشک آقای دکتر مرتضی نصیری 460
مرکز بام دندانپزشکی سرکار خانم دکتر تقی زاده 461
مرکز بام پذیرش آقای زارع 462
مرکز بام پرستاری سرکار خانم بدری 463
مرکز بام آزمایشگاه سرکار خانم بالکانه 464
معاونت بهداشتی خانه بهداشت قارضی سرکار خانم قاسمی 465
ممعاونت بهداشتی خانه بهداشت آق قلعه سرکار خانم جوانبخت 466
معاونت بهداشتی خانه بهداشت آغش سرکار خانم طاهری 467
معاونت بهداشتی خانه بهداشت قوزه زن سرکار خانم طالبی 468
معاونت بهداشتی خانه بهداشت بام سرکار خانم ها قاسم زاده - آذرپیرا 469
معاونت بهداشتی خانه بهداشت نوده بام سرکار خانم رستمی 470
مرکز صفی آباد کاردان منطقه آقای سیدامید حسینی 476
مرکز صفی آباد بهداشت خانواده سرکار خانم نقی زاده 477
مرکز صفی آباد بهداشت روان آقای حیدر رجایی 478
مرکز صفی آباد بهداشت محیط آقای مهندس ابراهیم محمدپور 479
مرکز صفی آباد دندانپزشکی آقای دکتر محمدرضا کاظمی 480
مرکز صفی آباد پزشک 1 سرکار خانم دکتر زاهدی 481
مرکز صفی آباد پزشک 2 سرکار خانم دکتر رشوی 482
مرکز صفی آباد پرستاری سرکار خانم دادخواه 483
مرکز صفی آباد پذیرش سرکار خانم احتشام 484
مرکز صفی آباد آزمایشگاه آقای رضوان نسایی 485
مرکز صفی آباد پایگاه ضمیمه آقای محمدحسین عباسی 486
مرکز صفی آباد پایگاه ضمیمه سرکارخانم محمدپور هروی 487
مرکز صفی آباد پایگاه ضمیمه سرکار خانم نظری 488
مرکز صفی آباد پایگاه ضمیمه سرکار خانم قاسمی 489
معاونت بهداشتی خانه بهداشت کلاته آقازاده سرکار خانم رمضانیان 490
معاونت بهداشتی خانه بهداشت الست آقای یزدان توکلیان 491
معاونت بهداشتی خانه بهداشت قره چاه آقای علی گلشنی 492
معاونت بهداشتی خانه بهداشت باغشجرد سرکار خانم مهمان نواز 493
معاونت بهداشتی خانه بهداشت راوخ سرکار خانم حسین زاده 494
معاونت بهداشتی خانه بهداشت زنفت سرکار خانم نجفی 495
معاونت بهداشتی خانه بهداشت گسک سرکار خانم محمدیان 496
معاونت بهداشتی خانه بهداشت قنبرباغی سرکار خانم رحیمی 497
معاونت بهداشتی خانه بهداشت دهنه شیرین سرکار خانم ابراهیمی 498
معاونت بهداشتی خانه بهداشت اسفید سرکار خانم ناصری 499
مرکز صفی آباد تسهیلات زایمانی خانم ها برزین-عاشورزاده - گلستانه 500
مرکز شهید منتظری کاردان مرکز سرکار خانم طیبی 501
مرکز شهید منتظری پزشک 1 سرکار خانم دکتر ملایی 502
مرکز شهید منتظری پزشک 2 آقای دکتر فرج اله رحمانیان 503
مرکز شهید منتظری ماما سرکار خانم ها جلیلی - قندی 504
مرکز شهید منتظری دندانپزشکی سرکار خانم دکتر آرین پور 505
مرکز شهید شکوهی کاردان مرکز آقای مهندس محسن شجاع 511
مرکز شهید شکوهی بهداشت محیط 1 سرکار خانم مهندس صفری نژاد 512
مرکز شهید شکوهی بهداشت محیط 2 آقای مهندس مهدی اکرمی 513
مرکز شهید شکوهی بهداشت محیط 3 آقای مهندس سعید محمدپور 514
مرکز شهید شکوهی بهداشت حرفه ای آقای مهندس فرامرز نجف زاده قهرمانلو 515
مرکز شهید شکوهی بهداشت روان سرکار خانم کاظمی 516
مرکز شهید شکوهی بهداشت تغذیه سرکار خانم بدری 517
مرکز شهید شکوهی پزشک 1 سرکار خانم دکتر مشهدی مقدم 518
مرکز شهید شکوهی پزشک 2 آقای دکتر سعید رمضانیان 519
مرکز شهید شکوهی پذیرش آقای عباس قهرمانلو 520
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت امام رضا سرکار خانم خوشبخت 521
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت امام رضا سرکار خانم قربانی 522
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت امام رضا سرکار خانم جعفرنژاد 523
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت امام رضا سرکار خانم طیبی 524
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت امام رضا سرکار خانم دکتر خوش اندام 525
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت امام رضا آقای وحید شیخ امیرلو 526
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت امام رضا سرکار خانم کیقبادی 527
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت امام رضا سرکار خانم صبری 528
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت دکتر خدایی سرکار خانم قاسم آبادی 529
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت دکتر خدایی سرکار خانم رضاپور 530
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت دکتر خدایی سرکار خانم محمدپور 531
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت یاس سرکار خانم علیزاده 533
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت یاس سرکار خانم صمصامی 534
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت شهید رگبار سرکار خانم لکزایی 536
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت شهید رگبار سرکار خانم آّبگول 537
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت شهید رگبار سرکار خانم براتی 538
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت سالوک سرکار خانم پارسا 539
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت سالوک سرکار خانم نامنی 540
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت سالوک سرکار خانم شرفخانی 541
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت ولیعصر عج سرکار خانم شرفی 542
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت ولیعصر عج سرکار خانم ارشدی 543
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت ولیعصر عج سرکار خانم محمدپور 544
معاونت بهداشتی پایگاه سلامت ولیعصر عج آقای دکتر نیما ذکایی 545
مرکز دو روستایی کاردان مرکز سرکار خانم قربانی فرد 551
مرکز دو روستایی پزشک 2 سرکار خانم دکتر حیدری 553
مرکز دو روستایی دندانپزشکی آقای دکتر کاووسی 554
مرکز دو روستایی آزمایشگاه سرکار خانم ها باقری پناه-امانی-موسوی 556
مرکز دو روستایی ماما 1 سرکار خانم اسماعیل آبادی 557
مرکز دو روستایی ماما 2 سرکار خانم آقایی 558
مرکز دو روستایی عشایری مرکز سرکار خانم قزی 559
مرکز دو روستایی پذیرش آقای مهندس اسکندر غلامی 560
خانه بهداشت اتیمز خانه بهداشت اتیمز آقای مهدی علیخانی - خانم صالحی 562
خانه بهداشت عباس آباد خانه بهداشت عباس آباد سرکار خانم نادریان 563
خانه بهداشت قاسم آباد خانه بهداشت قاسم آباد آقای هادی نجاتی 564
خانه بهداشت قاسم آباد خانه بهداشت قاسم آباد سرکار خانم تاجی 565
خانه بهداشت گراتی خانه بهداشت گراتی سرکار خانم مظفری 566
خانه بهداشت کلاته سنجر خانه بهداشت کلاته سنجر سرکار خانم سودمند 567
خانه بهداشت قاسم خان خانه بهداشت قاسم خان آقای اسدی 568
خانه بهداشت کلاته میرزا رحیم خانه بهداشت میرزا رحیم خانم ها خواست - رمضانی 569
خانه بهداشت قهرمان آباد خانه بهداشت قهرمان آباد سرکار خانم جوانمرد 570